http://www.magda.ulotka.org/"Dziw­ne, że ludzie nie widzą te­go,
co mają pod nosem."

 


"Wszys­tek deszcz,
który kiedy­kol­wiek spadł lub spad­nie,
nie zdoła uga­sić te­go og­nia piekiel­ne­go,
który człowiek pot­ra­fi w so­bie nosić."

 


"Mówienie ludziom „nie” jest wspa­niałą rzeczą,
jest to część prze­budze­nia.
I zro­zum, to nie jest egoizm.
Egoiz­mem jest wy­maga­nie od in­nych,
by żyli życiem,
które aku­rat to­bie wy­daje się najwłaściw­sze.
To jest egoizm.
Żyć swoim życiem nie jest egoizmem."

 


"Bądź tu i te­raz.
Po pros­tu tu i po pros­tu te­raz.
Bez ocze­kiwań i bez obaw,
bez jut­ra i bez wczo­raj,
bez ut­rzy­mywa­nia i bez od­pycha­nia.
Z pełną przy­tom­nością
– tu i teraz."

 


"Naj­trud­niej jest od­na­leźć wol­ność
w cza­sie wol­ności,
gdyż jej kon­tu­ry zaz­naczają się,
nie wiado­mo gdzie,
są gra­nice niewo­li,
a gdzie jej ko­niec.
Można stać się niewol­ni­kiem ko­lej­nych dni,
nic o tym nie wiedząc,
niewol­ni­kiem mo­dy,
pieniądza, sty­lu życia, te­lewi­zora, ko­loro­wych pism."

 


"Czymże jest naz­wa?
To, co zo­wiem różą,
pod inną nazwą równie by pachniało."